Nowe ceny – Roaming

Znamy nowe ceny za roaming po 15.06.2017r. play: https://blogplay.pl/wp-content/uploads/2017/05/Play-Roaming.pdf t-mobile: http://www.t-mobile.pl/pl/dlaciebie/obsluga-klienta/informacje-i-pomoc/cenniki-i-dokumenty/#roaming plus:...